5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine

5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine