2-(4-Bromo-benzylsulfanyl)-4,6-dimethyl-pyrimidine

2-(4-Bromo-benzylsulfanyl)-4,6-dimethyl-pyrimidine