2-Chloro-1-(chloromethyl)ethyl carbamate

2-Chloro-1-(chloromethyl)ethyl carbamate