1-benzyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine

1-benzyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine