1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)butan-1-one

1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)butan-1-one