4-(1-Methyl-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-3-nitro-benzaldehyde

4-(1-Methyl-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-3-nitro-benzaldehyde