Benzophenone, phenylhydrazone

Benzophenone, phenylhydrazone