2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-phenylethanone

2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-phenylethanone