1-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-2-naphthamide

1-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-2-naphthamide