4-Methyl-.beta.-methyl-.beta.-nitrostyrene

4-Methyl-.beta.-methyl-.beta.-nitrostyrene