2-Benzylsulfanyl-4-methoxymethyl-6-methyl-nicotinonitrile

2-Benzylsulfanyl-4-methoxymethyl-6-methyl-nicotinonitrile