1-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]ethanone

1-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]ethanone