N-[2-(2,5-dimethylbenzoyl)phenyl]pyridine-2-carboxamide

N-[2-(2,5-dimethylbenzoyl)phenyl]pyridine-2-carboxamide