5-(benzylsulfanyl)-1-phenyl-1H-tetrazole

5-(benzylsulfanyl)-1-phenyl-1H-tetrazole