2-Mercapto-4-methoxymethyl-6-methyl-nicotinonitrile

2-Mercapto-4-methoxymethyl-6-methyl-nicotinonitrile