1,2-Bis(2-methoxyphenoxy)ethane

1,2-Bis(2-methoxyphenoxy)ethane