3-amino-4-(methoxymethyl)-6-methyl-N-phenylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-4-(methoxymethyl)-6-methyl-N-phenylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide