2-(3-nitro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-phenylethanone

2-(3-nitro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-phenylethanone