4-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine

4-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine