1-(4-Fluoro-benzenesulfonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

1-(4-Fluoro-benzenesulfonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole