2-Phenyl-1,2,4-triazaspiro[4.6]undecane-3-thione

2-Phenyl-1,2,4-triazaspiro[4.6]undecane-3-thione