5-methoxy-2-{[(4-methyl-2-pyridinyl)amino]methyl}benzenol

5-methoxy-2-{[(4-methyl-2-pyridinyl)amino]methyl}benzenol