(3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridin-2-yl)(phenyl)methanone

(3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridin-2-yl)(phenyl)methanone