N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-2-(4-nitrophenoxy)acetamide

N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-2-(4-nitrophenoxy)acetamide