4-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)benzenesulfonamide