Ethyl 2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate

Ethyl 2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate