methyl 2-[(2-thienylcarbonyl)amino]benzoate

methyl 2-[(2-thienylcarbonyl)amino]benzoate