1-(4-fluorophenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)thiourea

1-(4-fluorophenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)thiourea