3-(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid

3-(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid