1,1-Dimethylethyl [2-({[3-({4-[(5-hydroxy-2-methylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl}amino)phenyl]carbonyl}amino)ethyl]carbamate

1,1-Dimethylethyl [2-({[3-({4-[(5-hydroxy-2-methylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl}amino)phenyl]carbonyl}amino)ethyl]carbamate