2-[4-(4-fluorobenzyl)piperazino]-1-morpholino-1-ethanone

2-[4-(4-fluorobenzyl)piperazino]-1-morpholino-1-ethanone