Benzamide, 4-nitro-N-[(1S)-1-phenylethyl]-

Benzamide, 4-nitro-N-[(1S)-1-phenylethyl]-