2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole

2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole