2-ethoxy-4-(4-methylphenyl)-6-phenylpyridine-3-carbonitrile

2-ethoxy-4-(4-methylphenyl)-6-phenylpyridine-3-carbonitrile