Benzene, 1,3,5-tris(1-methylethyl)-2-nitro-

Benzene, 1,3,5-tris(1-methylethyl)-2-nitro-