N-[4-(3,4-Dimethyl-isoxazol-5-ylsulfamoyl)-phenyl]-isobutyramide

N-[4-(3,4-Dimethyl-isoxazol-5-ylsulfamoyl)-phenyl]-isobutyramide