2-(2-Bromo-phenoxymethyl)-1-methyl-1H-benzoimidazole

2-(2-Bromo-phenoxymethyl)-1-methyl-1H-benzoimidazole