(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)(phenyl)methanone

(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)(phenyl)methanone