5-[[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLENE]-1-METHYLBARBITURIC ACID

5-[[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLENE]-1-METHYLBARBITURIC ACID