Tris(trifluoroacetoxy)borane

Tris(trifluoroacetoxy)borane