3,5-dimethyl-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazole

3,5-dimethyl-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazole