2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine

2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine