2(3H)-Benzothiazolone, 4-chloro-3-ethyl-

2(3H)-Benzothiazolone, 4-chloro-3-ethyl-