5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine

5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine