4-Chloro-5-ethyl-6-methyl-pyrimidin-2-ylamine

4-Chloro-5-ethyl-6-methyl-pyrimidin-2-ylamine