2-(4-hydroxyphenyl)benzo[h]chromen-4-one

2-(4-hydroxyphenyl)benzo[h]chromen-4-one