N-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-morpholinoacetamide

N-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-morpholinoacetamide