N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)acetamide

N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)acetamide