1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine

1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine