2-hydroxy-5-phenylbenzoic acid

2-hydroxy-5-phenylbenzoic acid